O-C Communication Systems

Tot esser vivent com organisme viu esta realitzant contínuament cinc funcions que li son necessàries per conservar-se y desenvolupar-se.

B1.-Obtenir informació sobre el seu medi, fent-se càrrec del que passa y pot passar al seu voltant, percebre les dificultats y facilitats amb graus que valora y que el configuren en la seva vida en un moment donat.

B2.-A partir de la informació, que li arribat pels seus sentits, elabora la resposta mes favorable per ell, adopta la conducta adequada, segons les seves capacitats de actuació.

B3.-Posar en pràctica la seva resposta, la pròpia actuació.

B4.-Percebre els resultats obtinguts amb la seva actuació, valorant el grau d’èxit i possible fracàs que ha assolit.

B5.-Modificar la seva conducta en funció del grau d’eficàcia obtinguts amb actes anteriors. S`han dona conta de la seva situació al medi i de las possibilitats que te d’actuar de les seves habilitats, intuïcions , idees o valors, amb la nova informació de l’experiència acumulada y acabada de rebre.

B6.-Dues limitacions de comunicar que tenen el essers humans

B7.-D’individu només pot comunicar a partir del seu propi sistema de significacions, conjunt d’estructures afectives i intel·lectuals que orienten la percepció del món i les formes habituals d’actuar-hi.

B8.-La comunicació sols es pot establir mitjançant l’ús d’un llenguatge; i tots els llenguatges realitzen necessariament, una simplificació de la realitat. OC - ??Communication Systems www. o-c.es E-mail: contacto@o-c.es

B9.-El Procés de la Comunicació. La comunicació és l'intercanvi de coneixements i vivències entre persones a través de diferents llenguatges. La comunicació suposa informació d'un punt (persona o entitat) a un altre. Consisteix en missatges, amb un cert contingut i format, que l'emissor envia al receptor. Un objectiu important de la comunicació és provocar una acció, de vegades unidireccional, tot i que sovint implica una interacció entre les parts que es comuniquen. També en aquest cas la comunicació pot servir de punt de partida per a l'acció. (Share)

1a.-Que és Comunicar

Existeixen nombroses formes de comunicació en la natura entre animals vius. Dues persones comuniquen entre si per la veu i l'oïda, els gestos i la vista, les olors i l'olfacte, el tacte entre ambdós o els símbols gràfics. Des de sempre l'home ha dut a terme la comunicació a llarga distància amb mitjans com els sons de tambor, senyals de fum, coloms missatgers, campanes i senyals lluminoses. Avui dia, aquestes formes de comunicació han quedat ampliades i superades per la comunicació elèctrica.Això es deu al fet que es poden transmetre els senyals elèctrics a distàncies molt grans, teòricament a qualsevol distància de l'univers i amb una velocitat molt alta 3x108 metres per segon aproximadament).

1A-1/B.- Funcions necessàries i limitacions

Tot ésser vivent com a organisme viu aquesta contínuament realitzant cinc funcions que li són necessàries per a conservar i desenvolupar-se.

La comunicació suposa informació d'un punt (persona o entitat) a un altre. Consisteix en missatges, amb un cert contingut i format, que l'emissor envia al receptor. Un objectiu important de la comunicació és provocar una acció, de vegades unidireccional, tot i que sovint implica una interacció entre les parts que es comuniquen. També en aquest cas la comunicació pot servir de punt de partida per a l'acció. (Share)

1A-2/C.- Elements de la Comunicació

1A-3/D.- Funcions del Llenguatge

Aquestes funcions no solen donar-se aïllades en els missatges: normalment hi ha una predominant i altres secundàries. Les més freqüents són les tres primeres; La quarta és pròpia del llenguatge literari.

1A-4/E.- El Signe

1A-5/F.- El Codi

1A-6/G.- El Significat

1A-7/H.- Codi Oral

1A-8/J.-Código Escrit

Els avenços tecnològics han aproximat ambdós codis. De vegades utilitzem fórmules intermèdies (gènere epistolar, notes informatives)

1A-9/K.-La Paraula